Algemene voorwaarden

Versie 01-04-2018

 

Artikel 1. Definities

a. opdrachtnemer: HJD Transportservice, zijnde de gebruiker van deze algemene bedrijfsvoorwaarden;

b. opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie opdrachtnemer een overeenkomst heeft gesloten.

c. partijen: opdrachtnemer en opdrachtgever.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene bedrijfsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van opdrachtnemer en op alle overeenkomsten, al dan niet middels onderaanneming, tussen partijen.

 

2.2 De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 

2.3 Naast en in aanvulling op deze algemene bedrijfsvoorwaarden zijn de volgende naar de aard van de werkzaamheden specifieke voorwaarden van toepassing:

a. nationaal wegtransport: de Algemene Vervoercondities 2002 (AVC), gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbanken te Amsterdam en Rotterdam

b. grensoverschrijdend wegtransport: het verdrag betreffende de overeenkomst tot internationaal vervoer van goederen over de weg (CMR-verdrag) en aanvullend daarop voornoemde AVC

c. verticaal transport (dat wil zeggen werkzaamheden uitsluitend bestaande uit hijs- en takelwerkzaamheden d.m.v. kranen en andere hijsgereedschappen zoals hefsteigers, en hefbokken): de Leveringsvoorwaarden Verticaal Transport (VVT), gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbanken te Amsterdam en Rotterdam

d. de- en/of montage, (elektrotechnisch) af- en/of aankoppelen van (industriële) machines, productielijnen en andere objecten welke voorwerp van de overeenkomst zijn; (interne) machine/productielijn/objectverplaatsingen; bedrijfsverhuizing: de Algemene Voorwaarden voor Bedrijfsverhuizingen (AVB), gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbanken te Amsterdam en Rotterdam

e. physical distribution, waaronder opslag van goederen: de Physical Distribution Voorwaarden 2000, gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbanken te Amsterdam en Rotterdam. Alle hiervoor genoemde voorwaarden worden u op verzoek kosteloos toegestuurd. Deze voorwaarden zijn eveneens beschikbaar via onze website www.hjd-transportservice.nl.

 

2.4 De bepalingen uit deze algemene bedrijfsvoorwaarden zijn niet van toepassing, indien en voor zover de betreffende bepalingen in strijd zijn met dwingend recht.

 

2.5 In geval de bepalingen uit deze algemene bedrijfsvoorwaarden in strijd zijn met c.q. afwijken van de bepalingen in de hierboven genoemde specifieke voorwaarden, dan prevaleren de specifieke voorwaarden boven de algemene bedrijfsvoorwaarden.

 

Artikel 3. Aanbiedingen

3.1 Tenzij het tegendeel uitdrukkelijk is overeengekomen, geschieden alle aanbiedingen of offertes, in welke vorm en door wie dan ook namens opdrachtnemer gedaan, geheel vrijblijvend en voor de duur van drie maanden dan wel voor de duur zoals in de offerte is aangegeven. De geoffreerde prijzen zijn altijd exclusief BTW en voor tussentijdse wijziging vatbaar indien een of meer elementen die de hoogte van prijzen bepalen wijzigen.

 

3.2 Bij of in offertes of aanbiedingen gebezigde tekeningen, maat- en gewicht opgaven, catalogi of afbeeldingen vervatte gegevens zijn niet bindend.

 

Artikel 4. Betaling

4.1 Tenzij anders in overeengekomen is opdrachtgever gehouden facturen binnen 15 dagen na factuurdatum te voldoen, op een door opdrachtnemer aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. Opdrachtnemer is gerechtigd om periodiek te factureren.

 

4.2 Indien de opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De opdrachtgever is dan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

 

4.3 Opdrachtnemer heeft het recht de door opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

 

4.4 Opdrachtnemer kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Opdrachtnemer kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.

 

4.5 Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan opdrachtnemer verschuldigde.

 

4.6 Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever.

 

Artikel 5. Reclame

5.1 Reclames met betrekking tot verrichte diensten/werkzaamheden dienen steeds terstond mondeling en ter plaatse van het verrichten van de dienst/het werk aan de aanwezige uitvoerder of vertegenwoordiger van opdrachtnemer en schriftelijk uiterlijk bij oplevering van het werk te worden ingediend. Na deze termijn vervalt iedere aanspraak op herstel of schadevergoeding.

 

5.2 Indien de reclame door opdrachtnemer gegrond verklaard wordt, is opdrachtnemer slechts gehouden het gebrek te herstellen. Opdrachtgever heeft in dat geval geen enkel recht op verdere schadevergoeding.

 

5.3 Reclames betreffende gebreken welke niet waarneembaar zijn bij oplevering, dienen schriftelijk en bij aangetekend schrijven plaats te vinden terstond nadat de opdrachtgever deze gebreken heeft waargenomen of redelijkerwijs had moeten waarnemen, doch uiterlijk binnen 1 maand na oplevering.

 

Artikel 6. Verzekeringen

6.1 Opdrachtnemer voldoet aan haar wettelijke verzekeringsverplichting conform de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM).

 

6.2 Opdrachtnemer heeft een bedrijfs- en vervoerdersaansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Elke aansprakelijkheid voor gebeurtenissen buiten en boven de dekking van deze verzekeringen wordt door opdrachtnemer uitgesloten.

 

6.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, sluit opdrachtnemer geen CAR- (construction all risks), montage-, goederen- (transport)verzekering of een andersoortige verzekering af ten aanzien van de zaken waaromtrent opdrachtnemer met de opdrachtgever een overeenkomst heeft. Opdrachtgever wordt nadrukkelijk geadviseerd een adequate CAR- (construction all risks), montage-, goederen(transport)verzekering of andersoortige verzekering af te sluiten ten aanzien van de zaken waaromtrent opdrachtnemer met de opdrachtgever een overeenkomst heeft.

 

6.4 Indien de opdrachtgever ter verzekering van de risico’s voortvloeiend uit de opgedragen werkzaamheden een CAR- (construction all risks), montage-, goederen(transport)verzekering en/of andersoortige verzekering sluit, is opdrachtgever verplicht om opdrachtnemer en haar eventuele onderaannemers/vervoerders als medeverzekerde(n) te laten opnemen. Voorts vrijwaart opdrachtgever opdrachtnemer en haar eventuele onderaannemers/vervoerders van aanspraken van verzekeraars in het kader van regres.

 

Artikel 7. Overmacht

7.1 Opdrachtnemer is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

 

7.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor opdrachtnemer niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van opdrachtnemer of van derden daaronder begrepen. Opdrachtnemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat opdrachtnemer zijn verbintenis had moeten nakomen.

 

7.3 Opdrachtnemer kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

 

7.4 Voor zoveel opdrachtnemer ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is opdrachtnemer gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

 

7.5 Alle redelijke extra kosten veroorzaakt door of in verband met de overmacht komen ten laste van opdrachtgever.

 

Artikel 8. Aansprakelijkheid

8.1 Indien opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

 

8.2 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat opdrachtnemer is uitgegaan van door of namens de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

 

8.3 Indien opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van opdrachtnemer beperkt tot maximaal € 25.000 per gebeurtenis of reeks van gebeurtenissen met dezelfde schadeoorzaak, met dien verstande dat in geval van beschadiging, waardevermindering of verlies van de in de opdracht begrepen goederen, de aansprakelijkheid is beperkt tot € 3,40 per kilogram beschadigd of verloren gegaan gewicht, eveneens gemaximeerd tot € 25.000 per zending.

 

8.4 De aansprakelijkheid van opdrachtnemer is in voorkomend geval steeds beperkt tot het bedrag van de uitkering van zijn verzekeraar.

 

8.5 Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

 

8.6 De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van opdrachtnemer of zijn leidinggevende ondergeschikten.

 

Artikel 9. Vrijwaring

9.1 De Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan opdrachtnemer toerekenbaar is.

 

9.2 Indien opdrachtnemer uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de opdrachtgever gehouden opdrachtnemer zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is opdrachtnemer, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van opdrachtnemer en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de opdrachtgever.

 

Artikel 10. Beëindiging, ontbinding en opschorting van de overeenkomst

10.1 In de volgende gevallen is opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst, geheel of gedeeltelijk, te beëindigen of te ontbinden of haar verplichtingen tot nakoming op te schorten: a. opdrachtgever komt toerekenbaar tekort in de nakoming van zijn verplichtingen uit de overeenkomst of andere overeenkomsten die daaruit voortvloeien, b. in geval van (voorlopige) surséance van betaling, onder curatele stelling of faillissement van opdrachtgever c. in geval opdrachtgever de vrije beschikking over zijn vermogen verliest of anderszins beslag wordt gelegd op zijn vermogen d. in geval van overmacht of door omstandigheden welke voor rekening en risico van opdrachtgever komen en de werkzaamheden onevenredig worden vertraagd, dan wel wanneer anderszins door

onvoorziene omstandigheden door opdrachtgever in redelijkheid geen (ongewijzigde) nakoming van de overeenkomst meer van opdrachtnemer kan worden gevergd.

 

10.2 Indien opdrachtnemer tot beëindiging, opschorting of ontbinding overgaat in overeenstemming met artikel 10.1, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

 

10.3 Indien de beëindiging of ontbinding aan de opdrachtgever toerekenbaar is, is opdrachtnemer gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.

 

Artikel 11. Toepasselijk recht en geschillen

11.1 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij opdrachtnemer partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

 

11.2 De rechter in de vestigingsplaats van opdrachtnemer is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft opdrachtnemer het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

 

11.3 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

 

Artikel 12.

Deponering Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Apeldoorn onder nummer 70421854 op 01-04-2018.